Prikazujem 1-20 od 8.846 konkordanc.
Ljubljana -
 Aktivi  in izvršni odbor Društva športnih novinarjev Slovenije so že opravili izbor nominirancev, izmed katerih bodo izbrali dobitnike letošnjih najvišjih priznanj športnih novinarjev. Najboljšega športnico in športnika ter ekipi leta 1999 v Sloveniji bodo slovesno razglasili 22. t.m. na skupni prireditvi DŠNS, OKS-ZŠZ in TVS v Festivalni dvorani v Ljubljani.
ODKUPUJEMO delnice Gorenje, Sava, Telekom, Atena, Triglav,
 Aktiva , Krona, maksima, Trdnjava, Medaljon in drugih podjetih serije B, G, Tel. 062 631-164, 9.-16. ure.
Sklenile so, da se bodo zaradi lažje koordinacije, pretoka informacij, usklajevanja skupnih interesov in predlogov,
 aktivi  ter društva kmečkih žena in deklet (teh je več kot deset) povezale v Pomursko zvezo kmetic. Kar zadeva bližnjo vseslovensko razstavo Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju, na kateri bo potrebno za vsak izdelek, ki bo sodeloval v ocenjevanju, plačati 2.500 tolarjev, pa so izrazile precej pomislekov ter zaradi visokih finančnih stroškov odklonilno stališče do množičnega sodelovanja. Lokalne skupnosti, aktivi ali društva bi namreč le za ocenjevanje morali preveč razvezati mošnjičke, to pa žal ni več v skladu z načeli promocije dobrot slovenskih kmetij. Od kmetic, ki izdelek pripravijo ali ga spečejo, je namreč neumestno pričakovati, da bodo zanj prispevale še stroške za ocenjevanje, smo slišali. Zato bodo morda sodelovali na Ptuju le večji tržni ponudniki domačih dobrot. Prav zaradi tega so se pomurske žene in dekleta strinjale, da skušajo ponovno oživeti regijsko razstavo dobrot pomurskih kmetij.
Sklenile so, da se bodo zaradi lažje koordinacije, pretoka informacij, usklajevanja skupnih interesov in predlogov, aktivi ter društva kmečkih žena in deklet (teh je več kot deset) povezale v Pomursko zvezo kmetic. Kar zadeva bližnjo vseslovensko razstavo Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju, na kateri bo potrebno za vsak izdelek, ki bo sodeloval v ocenjevanju, plačati 2.500 tolarjev, pa so izrazile precej pomislekov ter zaradi visokih finančnih stroškov odklonilno stališče do množičnega sodelovanja. Lokalne skupnosti,
 aktivi  ali društva bi namreč le za ocenjevanje morali preveč razvezati mošnjičke, to pa žal ni več v skladu z načeli promocije dobrot slovenskih kmetij. Od kmetic, ki izdelek pripravijo ali ga spečejo, je namreč neumestno pričakovati, da bodo zanj prispevale še stroške za ocenjevanje, smo slišali. Zato bodo morda sodelovali na Ptuju le večji tržni ponudniki domačih dobrot. Prav zaradi tega so se pomurske žene in dekleta strinjale, da skušajo ponovno oživeti regijsko razstavo dobrot pomurskih kmetij.
LOŠKI GASILCI DOBILI AVTOCISTERNO Pred sobotno 7. loško nočjo, ki je svoj vrh doživela z veličastnim ognjemetom, so loški gasilci pripravili tradicionalno tekmovanje za Pokal Sava, razstavo kulinarike
 aktivov  kmečkih žena in uradno prevzeli avtocisterno. To so Ločani kupili za okrog 3 milijone tolarjev od PGD Boštanj. Cisterno, ki sprejme 4000 l vode in 400 l penila in je opremljena tudi za gašenje gozdnih požarov, je predsednik sveta KS Loka Zoran Cvar predal poveljniku PGD Loka Mirku Korenu, ta pa je predal ključe šoferju Francu Golobu. Na posnetku: poveljnik GZ Sevnica Milan Kajič (prvi z desne) in Koren izročata pokal za zmago v veslanju poveljniku PGD Boštanj Alojzu Zalaščku. V ozadju je avtocisterna. (Foto: P. Perc)
Gorenjska banka, ki po donosu na aktivo zaseda 12. mesto v jugovzhodni Evropi, po kapitalski moči pa 24. mesto, je laskavi naziv najboljše banke v Sloveniji za leto 2004 prejela na podlagi lanskih rezultatov poslovanja. Banka je bila lani po stroških najuspešnejša v Sloveniji, to pa ji je tudi omogočilo doseganje visoke stopnje donosnosti tako glede na aktivo kot na kapital. V primerjavi s konkurenčnimi bankami je zelo varna, saj ima visoko, nadpovprečno kapitalsko ustreznost in tudi nadpovprečne rezerve. Po kapitalu je druga in po bilančni vsoti sedma v Sloveniji, hkrati pa je vodilna na Gorenjskem, kjer ima 29 enot. Lani je med vsemi bankami v Sloveniji ustvarila največ dobička in sicer 11,3 milijarde tolarjev dobička pred obdavčitvijo in devet milijard tolarjev čistega dobička. Donos na
 aktivo  je znašal 4,75 odstotka (povprečje bank v Sloveniji je bilo 1,01 odstotka), donos na kapital pa 26,92 odstotka (slovensko povprečje 12,57 odstotka). Tudi po stroških, ki so predstavljali le 2,16 odstotka bilančne vsote, je bila pod slovenskim bančnim povprečjem, ki je za lani znašalo 2,99 odstotka.
Banka uspešno posluje tudi letos, saj dosega in na nekaterih področjih celo presega zastavljene cilje. V prvih petih mesecih je ohranila petodstotni tržni delež v bilančni vsoti in s skoraj šestimi milijardami tolarjev dobička pred obdavčitvijo ponovno dosegla najvišji dobiček med vsemi bankami v Sloveniji. Donos na
 aktivo  je znašal 5,79 odstotka in na kapital 30,16 odstotka, povprečje bank v Sloveniji za prve tri letošnje mesece pa je bilo 1,23 oz. 15,68 odstotka. Banka je bila tudi pri stroških zelo racionalna, v bilančni vsoti so predstavljali 2,05 odstotka, slovensko bančno povprečje pa je bilo 2,66 odstotka.
Drug kazalec je donos na
 aktivo , torej tisto premoženje, s katerim mi upravljamo. Mi imamo donos krepko čez 5 odstotkov, slovensko bančništvo, po podatkih za 5 mesecev, okoli 1,3 odstotka. Podobno je s stroškovno učinkovitostjo. Gorenjska banka ima okoli 2 odstotka stroškov, slovensko bančno povprečje je okoli 2,7 odstotka, torej smo učinkovitejši. Za primerjavo: en odstotek nižji stroški v Gorenjski banki pomeni 2,5 milijarde tolarjev prihranka. V desetletju to pomeni torej desetine milijard in tudi to je del kakovosti našega poslovanja. Mi smo se zavestno odločili za zmerno rast, ne hlastamo po tržišču, pač pa pazimo na kakovost portfelja.«
V preteklosti se vodje oddelkov raje niso vživljali v vlogo upravljalcev (managerjev). Praviloma so učiteljem dovoljevali avtonomijo v razredih in laboratorijih, vsakemu poskusu vmešavanja pa je sledil odpor ali zamera. Vodje aktivov so včasih brez trdnih dokazov privzeli, da si njihovi kolegi enotno razlagajo dokumente in uresničujejo navodila, in da so primerno usposobljeni za predmet, ki ga poučujejo. čeprav neradi, se morajo sedaj vodje oddelkov sprijazniti z vlogo srednjih upravljalcev v šoli, z nalogo, da nadzirajo svoje sodelavce in jim zagotavljajo primerno dodatno izobraževanje. Podobno pomočnik ravnatelja ali kateri drugi član vodstva nadzira delo vodje
 aktiva , njegovo delo pa nadzira šolski inšpektor (?governing body or education authority ). To je morda tuje nekdanjemu delu na šolah, je pa osrednjega pomena za zakon (HSW act)... in zakone, ki iz njega izhajajo (glej 2. poglavje). Zdravstveno varnostna zakonodaja je bila enotno narejena za vse sektorje dela. Ukazana je potreba po jasni podrejenostni strukturi vodenja s katero se mora šolstvo sprijazniti.
Za nekatere praktične aktivnosti je potrebno posebno usposabljanje (npr. mikrobiologija ali ionizirajoče sevanje). če to posebej poudarimo v razporedu del, potem s tem nekako zagotovimo, da takih aktivnosti ne opravlja manj izkušeno ali naspecializirano osebje brez usposabljanja in/ali brez privolitve vodje
 aktiva . Pravila upravljanja (Management Regulations
Bolj obsežno usposabljanje bomo verjetno potrebovali, ko bo učitelj, ki nadomešča, izvajal praktično delo, ali, če bo izjemoma učitelj nenaravoslovec moral redno učiti naravoslovje (npr. zaradi razlogov, ki jih pogojuje urnik). Natančne zahteve za usposabljanje bodo odvisne od posameznikovega ozadja in vrste usposabljanja. V nekaterih primerih lahko vodja
 aktiva  domneva, da je breme zaradi usposabljanja neupravičeno: ker je za usposabljanje odgovoren ravnatelj, se v teh primerih vodja aktiva nanj pisno obrne. študenti, ki se usposabljajo za učitelje, so v malo drugačnem položaju. Zanje moramo zagotoviti usposabljanje za program varnosti pri delu. Varnostni vidik mora biti vedno prisoten pri načrtovanju učnih ur, ki jih je potrebno pripraviti in prediskutirati dosti prej. Izkušeni učitelj mora biti prisoten v laboratoriju pri prvih novih učnih urah, dokler ni prepričan, da lahko pripravnika pusti v razredu samega. Tudi po tem naj bi bil izkušeni učitelj prisoten v neposredni bližini in naj bi od časa do časa preveril, ali je vse v redu. V vsakem primeru, ko učitelj ali mentor oceni nevarnost, mora biti pripravljen ostati pri učni uri. Pripravnik mora vedeti, kdaj se bo to zgodilo, saj je varnost pri delu najpomembnejša.
Posebej pozorni moramo biti na delo novega člana kolektiva in študentov pripravnikov, in se prepričati, da dobro razumejo, kaj od njih pričakujemo. Za nove učitelje, si, kot del vpeljevanja novega osebja, zagotovimo čas za redna srečanja z enim ali več izkušenimi člani
 aktiva , kjer se lahko vnaprej pomenimo o učnem programu in se prepričamo, da se zavedajo vseh nevarnosti. Podobni koraki bodo potrebni s študenti na pedagoški fakulteti in pri novo zaposlenih laborantih.
Slovenija ima vsako leto več tolarskih milijarderjev v delnicah. Lani jih je bilo sedem, letos jih je že trinajst. V zadnjem času, ko poteka pospešena koncentracija premoženja, se je v državi oblikovalo nekaj finančno močnih posameznikov, ki poosebljajo novo slovensko kapitalsko elito. Na prvo mesto Magove lestvice stotih največjih delničarjev smo tokrat posadili edinega lastnika trgovske verige Tuš Mirka Tuša, katere vrednost presega 12,2 milijarde tolarjev. Z 9,1 milijarde sledi Darko Horvar iz
 Aktive , medtem ko je na tretje mesto z 2,7 milijarde premoženja v delnicah prišel Matjaž Gantar iz KD Group. Za dobri dve milijardi tolarjev delnic Mercatorja si še vedno lasti Zoran Janković, predsednik uprave BTC Jože Mermal pa jih ima za 1,8 milijarde.
DOBREPOLJE - V Jakličevem domu na Vidmu bodo danes praznovali materinski dan. Program so pripravili mladinsko društvo Dobrepolje, OŠ Dobrepolje in domači
 aktiv  kmečkih žena.
Letos je začel v okviru Agencije za razvoj delati tudi TIC -Turistično informativni center, v katerem bodo povezana vsa društva,
 aktivi , šole, institucije in zasebniki s področja turizma. V prihodnje bo lahko TIC opravljal delo za vso Belo krajino. Prav tako so Črnomaljci povabili občini Semič in Metlika k sodelovanju pri pospeševanju malega gospodarstva.
Na dveh parlamentarnih volitvah, 1921. in 1924. le-ta, sta bila v Julijski krajini izvoljena po dva komu-nistična poslanca, med njimi le en Slovenec: Jože Sre-brnič, tudi ali predvsem s slovenskimi in hrvaškimi glasovi. V svojih ogorčenih protirežimskih govorih so si komunistični poslanci prizadevali le za delavske, socialne pravice revnih slojev, ki so bile sicer tudi zahteve slovenske in hravške manjšine, toda dokler so bili v parlamentu, do novembra 1926 niso niti enkrat omenili nacionalnega zatiranja. Srebrnič, ki je imel od-ločilno vlogo pri organiziranju stranke na Goriškem, se ni oglašal, o čemer je za komunistično poslansko sku-pino odločalo vodstvo stranke. Pač pa so bili komu-nistični akcijski programi, načrti, propaganda in
 aktiv -nosti usmerjeni k pripravam na revolucionarni prevrat, ki naj bi izbruhnil v Italiji prej kot v drugih evropskih državah, prav zaradi akutnosti politične situacije. Komu-nistična revolucionarna usmerjenost in aktivni antifa-šizem sta žela izjemne simpatije med primorskimi Slo-venci, ki so postajali razočarani nad neuspehom loja-listične politike svojih narodnjaških predstavnikov. Toda podaljševanje partijske letargije, omejevanje dejavnosti na utrjevanje organizacije in na propagando je zlasti mlade že sredi dvajsetih let vleklo k radikalnejšim oblikam protifašistične dejavnosti, zato ni slučaj, da so se tudi mladi komunisti, naveličani zgolj papirnate propagande, že zelo zgodaj pridruževali drugi, resnično aktivni in revolucionarni narodni organizaciji: Tigru. V poročilu italijanskega partijskega voditelja Ignazia Silo-neja iz leta 1927 centralnemu vodstvu v Pariz beremo, da je komunistična stranka med Slovenci izredno moč-na, toda ker gre slovenskim komunistom najprej za na-cionalno osvoboditev in šele na drugem mestu za so-cialno emancipacijo, so prišli pod vpliv slovenskega nacionalizma, po drugi strani pa so vnesli v Tigr svoje organizacijske izkušnje in terminologijo.10 Drug partij-ski ideolog, Ruggero Grieco, pa je leta 1930 ugotavljal, da so se slovenski mladi komunisti pridruževali Tigru, ker jih je privlačila njegova akcijska usmerjenost, vsto-pili so, ne da bi izstopili iz partije in ne da bi o Tigru poročali, ker so čutili tesnejše vezi z njim kot s komu-nistično partijo. 11
Zastopstvo aktiva DNS ČZP Večer v imenu
 aktiva  novinarjev Večera protestira in zavrača izjavo dr. Jožeta Glogovška, predsednika uprave Nove Kreditne banke Maribor (NKBM), predsednika nadzornega sveta ČZP Večer in prek pida Infond Zlat (ustanovila ga je NKBM) večinskega lastnika dnevnika Večer, v kateri je Glogovšek ocenil, da novinarji nismo pristojni za odkrivanje primerov pranja denarja, torej za odkrivanje sumov o morebitnih hudih kaznivih dejanjih, in o njih poročati.
Nato pa je sledil še lepši del našega treninga. Vrnili smo se nazaj na Avto
 Aktiv , kjer so izžrebanci parkirali svoje konjičke ter se presedli na BMW-jeve dvokolesnike. R 1150 GS, R 1150 GS Adventure, R 1150 R, R 1150 RS, R 1200 C in dva F 650 CS so nas popeljali na prelep izlet proti Gorenjski, kjer smo ga tako, kot se seveda spodobi za motocikliste, zaključili v prijetni gostilni ob odlični hrani.
MARJAN SLONJŠAK (YAMAHA XYS 1100 DRAG STAR): Zahvaljujem se Avto magazinu, Avto
 Aktivu  in nenazadnje g. Branetu Leganu za čudovit dan, ki so mi ga omogočili. Kljub daljšemu motorističnemu stažu sem se naučil in odkril kar nekaj novih stvari.
Če so vozniki štirikolesnikov že navajeni udobja in razvajanja, ko jih strežejo raznovrstna sodobna pomagala, motoristi na tem področju še vedno precej zaostajajo. Da pa se tudi njim obetajo boljši časi in da napreduje tudi tehnika, dokazuje BMW, ki je v sodelovanju z ameriškim podjetjem Garmin razvil satelitski navigacijski sistem za motorna kolesa, poimenovan Navigator. Pregleden in preprost zaslon(ček) ter rokovanje z obilico možnosti so prednosti 17 x 8 cm velikega in 635 g težkega sistema. Navigator lahko komunicira tudi v petih jezikih. Od aprila je na voljo za omejeno število modelov BMW-jevih motornih koles, a Bavarci z Jenkiji že razvijajo sistem tudi za druge. Cena za sistem se giblje med 1940 € za modela R1150 GS in Adventure ter 1980 € za model R1150RT. Na voljo bo tudi pri slovenskem zastopniku za BMW, ljubljanskem Avto
 Aktivu  (tel.: 01/280 31 00). Več informacij o delovanju sistema je na www.bmw-motorrad.com/navigator.