Prikazujem 1-20 od 17.699 konkordanc.
Ne bodite tako strog in nepotrpežljiv šef, nič manj uspešni in samozavestni ne boste, če boste včasih bolj človeško
 reagirali . Pomislite malo!
Po vrtoglavi, a uspešni vožnji do vrha gore se počasi odpravimo do razgledne terase, kamor prihaja večina turistov. Zaradi visoke nadmorske višine in hitrega dvigovanja se ljudje pomikajo zelo nestabilno in počasi, kar velja še posebej za Japonce, saj prihajajo povečini iz obmorskih krajev dežele vzhajajočega sonca. Večina turistov ostane zaradi tovrstnih težav z višino na gori le nekaj minut, medtem ko se sami pričnemo pripravljati za turo proti bližnjemu ledeniku. Pogled, ki se nam odpre po prihodu na majhen plato, kjer se pričenja pot proti Mont Blancu du Tacul (4243 m), v marsičem spomonja na rob velike stolpnice. Ozek greben, vkovan v sneg in led, po katerem se pričnemo drug za drugim previdno spuščati navzdol, nam daje občutek, kot da lebdimo v zraku. Ker sestopam prvi v koloni, nenehno oprezam za drugimi člani odprave, ki se pogumno spopadajo s prvo precej zahtevno ledeniško preizkušnjo. Nekoliko nižje se greben položi in pred nami se odpre ogromen, skoraj raven ledenik. V trenutku veselja nad uspešnim sestopom pa zaslišim glasove iz zadnjega dela skupine, od koder mi Robert sporoča, da se je odločil za povratek do zgornje postaje žičnice. Glede na njegovo psihično počutje in greben, ki se odpira pred njim, sprejmemo njegovo odločitev ter se podamo na celodnevno potepanje po belih poljanah Savojskih Alp. Ob Robertovem povratku razmišljam o njegovi razsodnosti in pametni odločitvi o povratku v trenutku, ko je to še povsem varno. Ko bi tako
 reagirala  vsaj večina tistih gornikov, ki se odpravljajo na Mont Blanc nepripravljeni in v slabih vremenskih razmerah. A kaj jih dejansko takrat vleče na goro, tega najverjetneje žal še sami ne vedo.
Tako v izpušnih plinih ni več ogljikovega oksida, dušikovih oksidov in ogljikovodikov. Dušikovi oksidi in ogljikovodiki pod vplivom sončne svetlobe
 reagirajo  s plini v atmosferi in pri tem nastajajo snovi, ki so škodljive za okolje in zdravje ljudi.
V posodo dodamo 0,1 mol vodika H2 in za nekaj časa porušimo ravnotežje med vodikom, jodom in vodikovim jodidom. Ker se koncentracija vodika pri tem poveča, se poveča tudi koncentracija vodikovega jodida, ko se spet vzpostavi ravnotežje. Koncentracija joda pa se zmanjša, saj jod delno
 reagira  z vodikom. Tako se z dodatkom vodika ravnotežje pomakne v smeri tvorbe vodikovega jodida. Podoben učinek dosežemo, če povečamo koncentracijo joda v reakcijski zmesi.
V vodni raztopini ocetne kisline poleg molekul vode prevladujejo molekule ocetne kisline in le manjša množina kisline protolitsko
 reagira  z vodo.
Vodne raztopine ionskih hidroksidov, NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2 itd., so močno bazične. V vodnih raztopinah ionskih hidroksidov je baza hidroksidni ion OH, ki je močna baza. Pri reakcijah ionskih hidroksidov s kislinami hidroksidni ioni
 reagirajo  kot baze z oksonijevimi ioni kislin.
Raztopina natrijevega klorida je nevtralna tako kot čista voda. Natrijev klorid je ionska spojina in v raztopini natrijevega klorida so natrijevi in kloridni ioni. Ioni te soli protolitsko ne
 reagirajo  z vodo. Kloridni ioni so zelo šibka baza in voda je zelo šibka kislina (preveri v tabelah 1 in 2 v poglavju 8.5), zato protolitska reakcija med kloridnimi ioni in vodo praktično ne poteče.
5. 1 M raztopina dušikove(V) kisline, saj
 reagirajo  z vodo praktično vse molekule dušikove(V) kisline.
Skupina slovenskih avtomobilističnih novinarjev se je skupaj s kolegi iz vzhodnoevropskih držav pred kratkim udeležila tridnevnega treninga zimske vožnje v avstrijskih Alpah. Splošna ugotovitev je naslednja: takšen tečaj bi priporočali vsakomur, saj na njem v povsem varnem okolju doživiš "nevarne situacije", ki so na snegu ali ledu pogosto resnične. Inštruktorji vas ob tem naučijo, kako
 reagirati  in preprečiti, da se znajdete v takem položaju z avtom oziroma kako se iz njega karseda preprosto rešite. In še ena, zelo pomembna ugotovitev: z inštruktorji obdelate vrsto koristnih vaj, ki jih sicer hitro dojamete, a da bi vam zares zlezle pod kožo, bi jih morali še velikokrat ponavljati. Seveda na podobno varnem poligonu ali za promet zaprti cesti.
2. ZA SUŠILNO SREDSTVO V EKSIKATORJU BI UPORABILI FOSFORJEV(V) OKSID. FOSFORJEV(V) OKSID
 REAGIRA  Z VODO (VLAGO), PRI TEM NASTANE FOSFORJEVA(V) KISLINA.
D) SVINČEV(II) OKSID JE AMFOTEREN, ZATO REAGIRA TUDI S KISLINAMI. OGLJIKOV DIOKSID IMA KISLE LASTNOSTI IN S KISLINAMI NE
 REAGIRA .
2. NASTAJANJE OGLJIKOVEGA OKSIDA PRI GORENJU FOSILNIH GORIV LAHKO PREPREČIMO Z DOVAJANJEM DOVOLJ VELIKIH KOLIČIN ZRAKA. OGLJIKOV OKSID
 REAGIRA  S KISIKOM IZ ZRAKA, PRI TEM PA NASTANE OGLJIKOV DIOKSID.
ALKALIJSKE KOVINE, RAZEN LITIJA, PRI REAKCIJAH S KISIKOM NE TVORIJO OKSIDOV. PRI NATRIJU NASTANE PEROKSID NA2O2, PRI KALIJU, RUBIDIJU IN CEZIJU PA SUPEROKSIDI KO2, RBO2 IN CSO2. PRI NATRIJU, KALIJU, RUBIDIJU IN CEZIJU SE SICER Z VELIKO POTRPEŽLJIVOSTI DA PRIPRAVITI OKSIDE TEH KOVIN PO DOLOČENIH POSTOPKIH V ATMOSFERI ARGONA Z MAJHNIMI MNOŽINAMI KISIKA IN VELIKIM PREBITKOM KOVIN. VENDAR TI OKSIDI NISO NIKOLI POPOLNOMA ČISTI. HRANITI JIH MORAMO V INERTNI ATMOSFERI IN
 REAGIRAJO  ŽE S SLEDOVI KISIKA, PRI ČEMER NASTANEJO ZGORAJ OMENJENE KISIKOVE SPOJINE. ZATO JE PRAV, DA DIJAKI POZNAJO KISIKOVE SPOJINE, KI DEJANSKO NASTANEJO Z REAKCIJO TEH KOVIN NA ZRAKU. TUDI PEROKSIDI IN SUPEROKSIDI ALKALIJSKIH KOVIN, PODOBNO KOT DRUGI IONSKI OKSIDI, REAGIRAJO Z VODO TAKO, DA NASTANEJO HIDROKSIDI. ENAČB REAKCIJ ALKALIJSKIH PEROKSIDOV IN SUPEROKSIDOV Z VODO ŽAL NE MOREMO KVANTITATIVNO ZAPISATI, ZATO TEGA TUDI NE ZAHTEVAJMO OD DIJAKOV. V TEJ UČNI ENOTI JE NA KRATKO OPISANO INDUSTRIJSKO PRIDOBIVANJE (SOLVAYEV POSTOPEK) NATRIJEVEGA KARBONATA (SODE), KI JE TRETJA TEHNOLOŠKO POMEMBNA SPOJINA ALKALIJSKIH KOVIN (PRVI DVE STA NATRIJEV IN KALIJEV HIDROKSID). UČITELJ LAHKO RAZLAGO TEGA POSTOPKA NEKOLIKO RAZŠIRI IN OB TEM PONOVI TER UTRDI POJEM IONSKIH REAKCIJ, PRI KATERIH NASTANE SLABO TOPNA SNOV.
1. Etanojska kislina je po lastnostih bolj podobna hidroksi spojinam kot karbonilnim spojinam. Reagira z natrijem in fosforjevim pentakloridom, kar so tipične reakcije za alkohole, ne
 reagira  pa z 2,4-dinitrofenilhidrazinom.
2. Etanojska reagira z raztopino natrijevega hidrogenkarbonata, nastane ogljikov dioksid. Fenol ne
 reagira  z raztopino natrijevega hidrogenkarbonata. Prav tako je pH razredčene etanojske kisline nižji od pH raztopine fenola enake koncentracije.
Reakcija med fenolom in natrijem poteka zelo burno, zato naj bo strogo nadzirana (lahko se jo izvede tudi kot demonstracijski poskus). Dijakom damo majhne koščke natrija (naj si koščkov ne režejo sami). Pri poskusu B upoštevamo, da fenol ni dovolj kisel, da bi
 reagiral  z natrijevim hidrogenkarbonatom.
Arilamin reagira z mrzlo dušikovo(III) kislino in alkalno raztopino naftalen-2-ola; alkilamin ne
 reagira .
PRI EKSPERIMENTALNI METODI IZVEDEMO POSKUSE Z ETANOLOM, FENOLOM IN ETANOJSKO KISLINO, PRI ČEMER KOT BAZE UPORABIMO NATRIJEV HIDRID, NATRIJEV HIDROKSID IN NATRIJEV HIDROGENKARBONAT, TER UGOTAVLJAMO, V KATERIH PRIMERIH PROTOLITSKA REAKCIJA POTEČE IN V KATERIH NE. DIJAK LAHKO IZ NAVEDENIH POSKUSOV UGOTOVI, DA JE ZA POTEK PROTOLITSKE REAKCIJE V PRIMERU ŠIBKEJŠE KISLINE POTREBNA MOČNEJŠA BAZA. ETANOL NE
 REAGIRA  Z NATRIJEVIM HIDROGEN KARBONATOM IN NATRIJEVIM HIDROKSIDOM, REAKCIJA PA POTEČE Z MOČNEJŠO BAZO OD NAVEDENIH, TJ. Z NATRIJEVIM HIDRIDOM.
2. A) REAKCIJA S KOVINSKIM NATRIJEM. ALKOHOL REAGIRA, PRI ČEMER NASTANE ALKOHOLAT, RAZVIJA SE VODIK. CIKLOHEKSAN NE
 REAGIRA .
Če dodamo milo trdi vodi, se le-to porablja, ker
 reagira  s snovmi, ki so v njej raztopljene. Pri tem nastajajo netopni kosmiči in poteka naslednja kemijska reakcija: