O slovarju

Veliki slovensko-madžarski slovar je temeljni dvojezični slovar, ki nastaja na Centru za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani (CJVT UL). Verzija 1.0 vsebuje 10.946 iztočnic, 33.298 prevodov, 15.265 kolokacij in skladenjskih zvez ter 2.416 stavčnih zgledov. Izdelavo slovarja financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) prek namenskih sredstev za CJVT kot del Mreže infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani. Veliki slovensko-madžarski slovar je rastoči slovar, kar pomeni, da se bodo nova gesla dodajala v rednih časovnih intervalih.

Da gre za temeljni in prelomni slovarski priročnik, je razvidno iz dveh ključnih lastnosti slovarja. Kot prvo, vsa gesla so izdelana povsem na novo na podlagi ročne analize obsežnega korpusnega gradiva, pri čemer si leksikografi pomagajo z najsodobnejšimi metodami in orodji. O terminoloških vprašanjih se posvetujemo s strokovnjaki z različnih področij na Univerzi v Ljubljani. Hkrati slovar v skladu z mednarodno prakso prinaša večjo mero kontekstualnih informacij, kot so tipične besedne zveze in stavčni zgledi, ki prikazujejo rabo iztočnic v realni jezikovni rabi in so nadvse koristni pri prevajanju, učenju ter pisni in govorni produkciji. Po drugi strani pa slovensko-madžarski slovar gradi osnovo za dvojezične slovarje pri nas nasploh, saj so v slovarski bazi v vsakem geslu na voljo dodatne kolokacije in zgledi, ki za par slovenščina-madžarščina niso bili uporabljeni, bodo pa na voljo za izdelavo jezikovnih virov za druge pare slovenščina — tuji jezik. Pomembno je tudi, da je baza Velikega slovensko-madžarskega slovarja del Digitalne slovarske baze, ki nastaja v okviru CJVT.

Veliki slovensko-madžarski slovar temelji na konceptu (Kosem idr. 2018), ki je bil izdelan v okviru ciljno-raziskovalnega projekta KOMASS (Koncept madžarsko-slovenskega slovarja: od jezikovnega vira do uporabnika) in sta ga financirala ARRS ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Slovarski koncept je skladen s sodobno mednarodno leksikografsko prakso, npr. dvojezičnimi slovarji uglednih mednarodnih založb in inštitutov.

Slovar je namenjen različnim uporabniškim skupinam, npr. prevajalski in učiteljski skupnosti, pa tudi šolajočim se ter zaposlenim v gospodarstvu in javni upravi. Slovar je namenjen tako slovenskim uporabnikom (tistim, ki jim je madžarščina drugi/tuji jezik) kot madžarskim uporabnikom (tistim, ki jim je slovenščina drugi/tuji jezik). Slovenskim uporabnikom bo v pomoč pri prevajanju iz slovenščine v madžarščino in pri enkodiranju, tj. tvorbi pisane in govorjene madžarščine. Madžarskemu uporabniku pa slovar omogoča pasivno rabo oz. dekodiranje, tj. razumevanje pisane in govorjene standardne slovenščine.

Široka namembnost slovarja se odraža tudi v slovarskih geslih in zasnovi vmesnika. S posebno ikono so označeni primeri prevodov, ki so kontrastivno posebej zanimivi. Za vse iztočnice, prevode, kolokacije in zglede so na voljo zvočni posnetki v slovenščini oz. madžarščini. Zvočni posnetki so bili avtomatsko generirani z orodjem eBralec za slovenščino podjetij Amebis in Alpineon ter s sintetizatorjem govora Profivox HMM TTS Univerze za tehnologijo v Budimpešti (Oddelek za Telekomunikacije in Medijsko informatiko), ki ga na Madžarskem uporabljajo različne ustanove, npr. madžarske železnice, vodilni ponudnik mobilnih storitev za aplikacijo avtomatskega branja elektronskih sporočil (za več gl. Olaszy idr. 2000). Posnetki za iztočnice in prevode pomenov so bili pregledani in ustrezno prilagojeni. Poleg tega so za prevodne ustreznice na voljo povezave do enojezičnega razlagalnega madžarskega slovarja Madžarske akademije znanosti (Bárczi in Országh ur. 1959-1962).

V skladu z načeli CJVT je bila velika pozornost posvečena izdelavi uporabniško prijaznega slovarskega vmesnika, ki ponuja različne možnosti hitrega ogleda oz. filtriranja različnih delov gesel. Pri izdelavi vmesnika smo izhajali iz vmesniških rešitev v Predlogu za izdelavo slovarja sodobnega slovenskega jezika (Krek idr. 2013) in vmesnikov obstoječih virov CJVT, čemur smo dodali novosti na dvojezični ravni.

Pri nastanku slovarja sodeluje posvetovalno strokovno telo, ki ga sestavljajo uveljavljeni mednarodni strokovnjaki s področja leksikografije in jezikovnih tehnologij:

• dr. Jelena Kallas (Inštitut za estonski jezik)
• dr. Katalin P. Márkus (Univerza Reformirane cerkve Károli Gáspár, Budimpešta)
• dr. Attila Mártonfi
• Michael Rundell (Lexicography Masterclass)
• dr. Carole Tiberius (Inštitut za nizozemski jezik)
• dr. Tamás Váradi (Raziskovalni inštitut za jezikoslovje, Madžarska akademija znanosti)

Reference

BÁRCZI, Géza in ORSZÁGH, László (ur.) 1959-1962. A Magyar Nyelv Értelmező Szótára I–VII. Kötet. Akadémiai Kiadó.

KOSEM, Iztok (avtor, član uredniškega odbora), BÁLINT ČEH, Júlia (avtor, član uredniškega odbora), GORJANC, Vojko (avtor, član uredniškega odbora), KOLLÁTH, Anna (avtor, član uredniškega odbora), KOVÁCS, Attila (avtor, član uredniškega odbora), KREK, Simon (avtor, član uredniškega odbora), NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja (avtor, član uredniškega odbora), RUDAŠ, Jutka (avtor, član uredniškega odbora). Osnutek koncepta novega velikega slovensko-madžarskega slovarja. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2018. https://www.cjvt.si/komass/wp-content/uploads/sites/17/2020/08/Osnutek-koncepta-VSMS-v1-1.pdf. [COBISS.SI-ID 67672930]

KREK, Simon, KOSEM, Iztok, GANTAR, Polona. Predlog za izdelavo Slovarja sodobnega slovenskega jezika. Izd. 1.1. [Ljubljana: s. n., 2013]. http://www.sssj.si/datoteke/Predlog_SSSJ_v1.1.pdf. [COBISS.SI-ID 35652909]

OLASZY, Gábor, NÉMETH, Géza, OLASZI, Peter, KISS, Géza, ZAINKÓ, Csaba, GORDOS, Géza. 2000: Profivox—A Hungarian Text-to-Speech System for Telecommunications Applications. International Journal of Speech Technology 3/3-4. 201-215.

eBralec: https://ebralec.si/

Kolofon

Veliki slovensko-madžarski slovar

Spletni slovar na viri.cjvt.si
Zbirka Viri CJVT
ISSN 2630-4015

Ljubljana, 2021

Delo je dostopno pod licenco Creative Commons:
Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 Mednarodna.

Glavni uredniki
Iztok Kosem (avtor, član uredniškega odbora)
Júlia Bálint Čeh (avtor, član uredniškega odbora)
Primož Ponikvar (avtor, član uredniškega odbora)
Petra Zaranšek (avtor, član uredniškega odbora)
Urška Kamenšek (avtor, član uredniškega odbora)
Peter Koša (avtor, član uredniškega odbora)
Annamária Gróf (avtor, član uredniškega odbora)
Nándor Böröcz (avtor)
Jolanda Harmat Császár (avtor)
Imre Szíjártó (avtor)
Borut Šantak (avtor)
Polona Gantar (avtor, član uredniškega odbora)
Simon Krek (avtor, član uredniškega odbora)
Rebeka Roblek (avtor)
Karolina Zgaga (avtor)
Urban Logar (avtor)
Eva Pori (avtor)
Špela Arhar Holdt (avtor, član uredniškega odbora)
Vojko Gorjanc (avtor, član uredniškega odbora)

Oblikovanje vmesnika
Gašper Uršič
Gregor Makovec
(Studio Kruh)

Izdelava spletnega vmesnika
Leon Noe Jovan

Izdajatelj
Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani

Založnik
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Zanj
Roman Kuhar, dekan Filozofske fakultete

Citiranje
Veliki slovensko-madžarski slovar, viri.cjvt.si/slovensko-madzarski, dostop 09. 12. 2023.

Različice

Različica
Veliki slovensko-madžarski slovar 1.0

Datum izdaje posodobitve: 20. 10. 2021
Število iztočnic: 10.946
Število kolokacij: 15.265
Število zgledov: 2.416
Število prevodov: 33.298